ข้อตัดสินใจในการเลือกใช้โซล่าเซลล์

ข้อตัดสินใจในการเลือกใช้โซล่าเซลล์

ข้อตัดสินใจในการเลือกใช้โซล่าเซลล์

1. ถ้าเป็นพื้นที่ชนบทที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เหมาะที่จะลงทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนา

2. หากเป็นพื้นที่ที่มีไฟฟ้าอยู่แล้ว แต่ต้องการประหยัด หรือลดค่าใช้จ่ายก็สามารถที่จะลงทุนทำได้

3. โซล่าเซลล์เป็นพลังงานทดแทน พลังงานสะอาดสามารถรักษาระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม

4. การลงทุนติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้จะมีราคาที่สูง

5. ต้องคอยตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์แปลงไฟ และสายไฟ ไม่ให้มีสิ่งสกปรก และคอยบำรุงรักษาเมื่อเกิดการชำรุด

6. จะต้องมีแบตเตอรี่เพื่อเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ หากต้องการที่จะใช้ไฟฟ้าในขณะที่ไม่มีแสงอาทิตย์ หรือตอนกลางคืน